Parkregels

Regels voor het reserveren van banen

 1. Het afhangsysteem geldt voor alle banen die de vereniging LTC Plaswijck '62 tot  haar beschikking heeft. Het elektronisch afhangsysteem geeft aan welke banen beschikbaar zijn op het moment van afhangen. 
 2. Dit reglement geldt voor  alle leden en introducés. Voor huurders staan de banen ‘geblokt’ in het systeem.
 3. Speeltijden: Senioren weekdagen van 09.00 tot 23.00 uur en weekends van 09.00 tot donker Dagleden weekdagen van 09.00 tot 18.00 uur Junioren op weekdagen van 09.00 tot 19.00 uur en weekends van 09.00 tot donker
 4. Reserveren kan op het elektronisch afhangbord in het clubhuis of via de Website of Clubapp. Reserveren is mogelijk vanaf 2 spelers (Dus als je alleen bent kan je niet afhangen).
 5. Een speelperiode bedraagt maximaal 60 minuten.  Het bestuur kan ervoor kiezen om in drukke periodes de speelperiode in te korten tot 45 minuten indien men met minder dan 4 spelers afhangt.
 6. Het reserveren is alleen mogelijk voor leden van LTC Plaswijck ’62 met een geldig KNLTB lidmaatschap.
 7. Baanreservering is verplicht. Zonder reservering geen recht op spelen.
 8. Na afloop van de speelperiode is men verplicht de baan te slepen en te verlaten. Ook indien de betreffende baan niet voor een volgende speelperiode is afgehangen. 
 9. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur c.q. één van de op het tennispark aanwezige bestuursleden.

Voor onze huurdersleden geldt:

 • De banen worden (tenzij er sprake is van losse verhuur) verhuurd op basis van een baancontract. De speeltijden zijn: - ’s morgens van 09.00 tot 's-avonds 20.00 uur.  Vaste contracten op weekdagen na 20.00 en in het weekend zijn niet mogelijk.
 • Het is niet toegestaan te spelen op een andere baan dan die men gehuurd heeft. Bij overtreding van dit verbod wordt de betrokkene daarvoor de volgens tarief geldende huur berekend met een minimum van 1 uur.
 • Het bestuur heeft het recht banen die verhuurd zijn, maar door de huurder niet worden gebruikt, door andere spelers te laten benutten met dien verstande dat deze spelers verplicht zijn, zodra de huurder zich meldt en te kennen geeft van zijn huurrecht gebruik te willen maken, de baan onverwijld ter beschikking van de huurder te stellen.

Introduceren

 1. Maandag t/m donderdag na 19.00 en zaterdag en zondag tot 11:30, tijdens competitie en activiteiten kan er niet geïntroduceerd worden.  In voorkomende gevallen kan een uitzondering gemaakt worden, bv als het heel erg rustig is tijdens een vakantie.
 2. Per seizoen kan een persoon maximaal 5x worden geïntroduceerd.
 3. Per introductie moet een bedrag van € 10,00 aan de bar worden betaald. Voor junioren geldt een bedrag van € 5,00.
 4. Alleen leden van LTC Plaswijck ’62 zijn gerechtigd tot introduceren.
 5. Op het afhangbord kan de speler zelf een introducé toevoegen, reserveer je via Clubapp of Website, meld dan vooraf de introducé aan via Whatsapp: 06-51053118.
 6. Voor het verschuldigde bedrag ontvangt de speler een tikkie via Whatsapp 

Rechten en verplichtingen op en rond de baan

Het park is uitsluitend toegankelijk voor leden van de LTC Plaswijck 62, verder te noemen 'leden', die in het bezit zijn van het door het bestuur van deze vereniging, verder te noemen 'het bestuur', afgegeven pasje. 

 1. De banen, ook oefenbanen, mogen niet anders dan met goedgekeurde tennisschoenen worden betreden. Het spelen op schoenen met hakken ook al zijn het rubberhakken, is verboden. De spelers dienen gekleed te zijn in tenniskleding. Tenniskleding behoort te voldoen aan de KNLTB-normen.
 2. De aanwijzingen van de parkmanager en de groundsman betreffende het gebruik van de banen en de orde op het park dienen strikt te worden opgevolgd. Telkenmale wanneer dit door de parkmanager en/of groundsman nodig wordt geacht, moeten de spelers de banen verlaten en gelegenheid geven deze te besproeien en te onderhouden.
 3. Het is verboden spelers op andere banen overlast aan te doen.
 4. Beschadigingen aan banen, materiaal, clubhuis en/of andere zaken die op het park voor algemeen gebruik dienen, moeten direct worden gemeld bij de parkmanager, de groundsman of het bestuur. Men is verplicht de werkelijk geleden schade te vergoeden.
 5. Het is verboden zonder toestemming van het bestuur een andere dan de op het park aangestelde tennisleraar te engageren en mee te brengen.
 6. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur is het niet toegestaan op het park handel te drijven in sportartikelen.
 7. Aan competitiespelers en deelnemers aan officiële toernooien kan op verzoek van de betrokken verenigingen vrijstelling verleend worden van de geldende introductieregelingen.
 8. Rijwielen moeten worden geplaatst in de daarvoor bestemde rijwielhekken. Motorrijtuigen dient men te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
 9. Het bestuur neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van spelers en/of bezoekers.
 10. De pachter heeft het recht een ieder die zich niet aan dit parkreglement houdt van het park te verwijderen. Gedragingen, in strijd met de goede orde, zijn ondermeer :  - het belopen van de taluds  - het beklimmen van de afrasteringen  - het verontreinigen van het park  - iedere gedraging waardoor aan gebouwen, beplanting, hekwerken, meubilair en netten schade zou kunnen worden toegebracht, daaronder begrepen het springen of stappen over de netten.
 11. De leden wordt uitdrukkelijk verzocht geen onnodig lawaai te veroorzaken en met name bij het verlaten van het park ’s avonds rekening te houden met de omwonenden.
 12. Bij geschillen over de interpretatie van dit reglement beslist het bestuur of daartoe aangewezen leden.
 13. De leden worden geacht bekend te zijn met de inhoud van dit parkreglement.