Gedragscode

Algemene gedragsregels

Deze gelden voor iedereen die zich op het park begeeft.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 5. Ik negeer de ander niet en betrek iedereen die daar behoefte aan heeft bij de activiteiten van de vereniging.
 6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 7. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en ik neem geen wapens mee.
 8. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 9. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 10. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 11. Ik behandel mijn tegenstander met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen mijn tegenstander.
 12. Ik behandel de arbitrage met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen de arbitrage.

 Gedragscode voor begeleiders in de sport

 Dit betreffen gedragsregels met betrekking tot het contact tussen leraar/lerares/ begeleider en sporter. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen de begeleider en de sporter. 

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achttien zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De taken van de VCP zijn:

 1. Beschikbaar zijn voor eenieder die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag;
 2. Eerste opvang/ aanspreekpunt wanneer leden grensoverschrijdend gedrag ervaren en hier met iemand over willen praten;
 3. Samen met de melder analyseren wat er aan de hand is en wat er aan te doen is; Hierbij kán ook worden gedacht aan bemiddeling;
 4. Zo nodig doorverwijzen van het lid naar professionele begeleiding en bespreken van de situatie met het bestuur;
 5. Nagaan of er een procedure richting straf- of tuchtrechtspraak ingezet kan of moet worden;
 6. Nazorg geven;
 7. In samenwerking met het bestuur preventieve activiteiten initiëren.

De VCP houdt alleen rekening met de belangen van het betreffende lid en is in principe gehouden aan geheimhouding. De VCP doet niets zonder dat het lid dit wil en gaat in vertrouwen met de informatie om.

De VCP wordt benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming voor nog eens vier jaar.

De Voorzitter treedt op als aanspreekpunt binnen het bestuur voor de VCP.

Vanaf het moment dat een klager/klaagster een interne klacht bij het bestuur indient wegens ongewenst gedrag is de potentiële aangeklaagde bekend. De aangeklaagde moet, ongeacht de aard en ernst van de klacht, kunnen rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering door de vereniging. De vereniging hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig wordt onderzocht, waarbij hoor en wederhoor worden toegepast. Bij schuldigbevinding besluit het bestuur over passende (disciplinaire) maatregelen. In géén geval zal de klager gehouden zijn/gedwongen worden om te zwijgen over het grensoverschrijdend gedrag.

Op deze procedure zijn de bepalingen van Statuten en Huishoudelijk reglement van toepassing.

Femke Hohmann

Vertrouwenscontactpersoon, stelt zich voor: 

Vanaf het moment dat mijn oudste zoon Stijn ging tennissen, ben ik bij LTC Plaswijck betrokken. Eerst als supporter/ouder, maar al snel als beginnend tennisser met lessen en later meedraaiend in de damescompetitie. Ook mijn man Jan Kees, zoon Wiebe, zoon Jort en onze tweelingdochters Anna & Elske zijn vertrouwd op de vereniging en spelen allemaal een balletje tennis mee. Inmiddels, bijna 10 jaar verder, voelen we ons als gezin helemaal thuis op de club.

In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als huisarts (Rotterdam Kralingen). Beroepsmatig kom ik dagelijks in contact met mensen van alle leeftijden en diverse achtergronden en persoonlijkheden. Naast kleinere en ernstigere (lichamelijke) medisch inhoudelijke problemen, kom ik ook veel in aanraking met problematiek van psychosociale aard. Het voeren van vertrouwelijke gesprekken, vaak over moeilijke en emotionele problemen, is mij bekend en “zit in mijn ruggenmerg”. Vaak is een probleem veel complexer dan op het eerste gezicht gedacht wordt, waardoor ik geleerd heb nederig en onbevooroordeeld naar iemands persoonlijke situatie te kijken. Geneeskunde is niet slechts het volgen van een richtlijn, maar is maatwerk en moet altijd worden gezien voor deze specifieke persoon in zijn specifieke context. Niet alle problemen zijn oplosbaar, maar ik streef er altijd naar om samen met de patiënt de richting te kiezen waarmee hij/zij vooruit kan.

Toen het bestuur mij vroeg om vertrouwenspersoon binnen de vereniging te worden, heb ik niet lang hoeven nadenken. Ik vind het belangrijk dat men graag op onze vereniging komt en er een prettige en vooral veilige sfeer hangt. Voor leden die zich niet meer veilig voelen of die anderszins te maken krijgen met zaken die de vertrouwenscommissie aan gaan, hoop ik een goede gesprekspartner te kunnen zijn. Mijn ervaring in het voeren van vertrouwelijke gesprekken en het helpen zoeken naar oplossingen zal hierbij van nut zijn.

Ik voel me vereerd dat ik het vertrouwen krijg van het bestuur om deze functie te vervullen en zal mij met eer en geweten hiervoor inzetten.

U kunt mij bereiken via vertrouwen@ltcplaswijck.nl